Koszty sądowe i egzekucyjne


Wysokośc wpisu sądowego

Zasady naliczania kosztów sądowych w sprawach o zapłatę regulowane są przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2005-07-28 r. (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398), której Art. 13 stanowi, iż opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Artykuł 19 przedmiotowej ustawy po jej nowelizacji (Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 123)) stanowi, iż od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część od 5% wartości przedmiotu sporu, natomiast w przypadku postępowania upominawczego obowiązuje opłata w pełnej wysokości 5%.

Od 7 lutego 2020 r. będzie obowiązywał zmieniony art. 505 (37) KPC zgodnie z którym w przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. W praktyce będzie to oznaczać inaczej niż do tej pory, nie będzie przekazania wg właściwości i wezwania do uzupełnienia braku, a tylko umorzenie postępowania w EPU, poza tym oznacza to że powód nie otrzyma co do zasady zwrotu opłaty od pozwu w EPU Jeżeli jednak powód, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu EPU, wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż EPU, wówczas skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w EPU. Na wniosek strony sąd, rozpoznając drugą wniesioną sprawę, uwzględni także koszty poniesione przez stronę w EPU.

Wartość roszczeniaOpłata sądowaOpłata sądowa EPU
do 500 zł30 zł30 zł
501-1500 zł100 zł30 zł
1501-4000 zł200 zł50 zł
4001-7500 zł400 zł100 zł
7501-10000 zł500 zł125 zł
10001-15000 zł750 zł188 zł
15001-20000 zł1000 zł188 zł
powyżej 20000 zł5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 200.000 zł¼ z 5% wartości przedmiotu sporu
Należy przy tym pamiętać, że większość spraw o zapłatę rozpatrywana jest w postępowaniu nakazowym, dla którego obowiązuje uprzywilejowana opłata w wysokości 1/4 całego wpisu.
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO (KOSZTY ADWOKACKIE)

Prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych. Stawki te są podstawą do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.

Wartość przedmiotu sporuStawka minimalna
poniżej 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5.000 zł do 10.000 zł1.800 zł
od 10.000 zł do 50.000 zł3.600 zł
od 50.000 zł do 200.000 zł5.400 zł
od 200.000 zł do 2.000.000 zł10.800 zł
od 2.000.000 zł do 5.000.000 zł15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł25.000 złKOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Zgodnie z brzmieniem art. 39 Ustawy komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w związku z prowadzona egzekucją i poniesionych z tytułu:
1) należności biegłych,
2) koszty ogłoszeń w pismach,
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 7, poza terenem rewiru komorniczego,
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Art. 40 Ustawy: "Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia."

Art. 41 Ustawy: "Komornik obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które była przeznaczona, i zwrócić jej nie wykorzystaną część".

"Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową" (art. 45.2. Ustawy)."Cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego" (art.49.1. Ustawy)

KONTAKT


SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: